Uprzejmie informujemy, że ze względu na odbywającą kwarantannę nie realizujemy nowych zamówień.

Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

MAGNIFICENT COFFEE PAWEŁ KOŁAKOWSKI

WSTĘP

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).

Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Paweł Kołakowski zamieszkały w Warszawie 03-214, przy ul. Krasnobrodzkiej 17/186 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Magnificent Coffee Paweł Kołakowski z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Krasnobrodzka 17/186, 03-214 Warszawa), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5242503405, REGON 386831495 dane kontaktowe: numer telefonu 516 132 918, adres e-mail: contact@magnificentcoffee.pl

JAKIE DANE GROMADZIMY?

1. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

a) podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Magnificent Coffee Paweł Kołakowski z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);

c) wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.: 

 • art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858); 
 • art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216); 
 • art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

f) w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia) - jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.

  Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty elektronicznej.

  2. Jakie dane należy nam podać:

   Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia(jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).

   W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.

   Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

   3. Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

   a) Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy kompetencyjnej);

   b) Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Magnificent Coffee Paweł Kołakowski na podstawie zawartej z Magnificent Coffee Paweł Kołakowski umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;

   c) Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności - w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie);

   d) Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

   4. Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:

   a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Magnificent Coffee Paweł Kołakowski umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:

   • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
   • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Magnificent Coffee Paweł Kołakowski (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),

   b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Magnificent Coffee Paweł Kołakowski w związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Magnificent Coffee Paweł Kołakowski;

   c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Magnificent Coffee Paweł Kołakowski stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

   e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

    1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

    2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

    PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH

    1. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

    a) prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

    b) prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
    (art. 16 Rozporządzenia),

    c) prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
    do bycia zapomnianym”- jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli(art. 17 Rozporządzenia),

    d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),

    e) Prawo do przenoszenia danych - ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),

    f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: contact@magnificentcoffee.pl

     W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
     o odpowiedniej treści na adres Magnificent Coffee Paweł Kołakowski (ul. Krasnobrodzka 17/186, 03-214 Warszawa)
     .


     2. Prawo do wniesienia sprzeciwu

      Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego - art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

      W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny - art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

      • ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

      lub

      • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
      INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

      W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Magnificent Coffee Paweł Kołakowski, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.

      INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

      Jeżeli Magnificent Coffee Paweł Kołakowski zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.

      ZGODA

      Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. f pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.

      Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.

      PRAWO DO SKARGI

      Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Magnificent Coffee Paweł Kołakowski z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia, to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem contact@magnificentcoffee.pl

      do góry
      Sklep jest w trybie podglądu
      Pokaż pełną wersję strony
      Zapisz się na nasz newsletter

      Sklep internetowy Shoplo.pl