Najlepsza kawa ziarnista i herbata liściasta

 
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MAGNIFICENTCOFFEE.PL

§ 1

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 1. Sklep Internetowy MAGNIFICENT COFFEE Paweł Kołakowski działający pod adresem www.magnificentcoffee.pl(w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia Państwu dokonywanie zakupów na odległość przy użyciu sieci Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez:

        MAGNIFICENT COFFEE Paweł Kołakowski
        ul. Krasnobrodzka 17/186

        03-214 Warszawa

        NIP: 5242503405
        REGON: 386831495

Tel.: (+ 48) 516 132 918

(w dalszej części Regulaminu określany jako „Sprzedawca”)

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, zasady zbierania i udostępnienia opinii Klientów oraz zasady zapisu na newsletter.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :
 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.
 1. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.
 3. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania.
 1. Zamieszczone na stronie magnificentcoffee.pl porady, w szczególności dotyczące odżywiania, mają charakter wyłącznie poglądowy i informacyjny. Nie mogą one zastąpić fachowej porady specjalisty (np. porady lekarskiej lub dietetycznej).
 2. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej i Klientów zarejestrowanych na stronie magnificentcoffee.pl, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu w chwili opuszczenia przez Klienta strony magnificentcoffee.pl.
 3. Zasady subskrypcji newslettera Sklepu i rezygnacji z niego jak również szczegółowe zasady i warunki dotyczące Sklepu Internetowego, zostały określone w dalszej części Regulaminu.
 1. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej akceptuje
  niniejszy Regulamin, a w konsekwencji jego warunki stają się dla niego obowiązujące.
  Regulamin jest dostępny na stronie www.magnificentcoffee.pl
 1. Definicje - terminom używanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
 • Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym zawiera umowy na odległość dotyczące Produktów;
 • Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony magnificentcoffee.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 • Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze strony magnificentcoffee.pl, w tym dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy korzystanie ze strony magnificentcoffee.pl, w tym dokonywanie zakupów w Sklepie nie ma dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkt – towar oferowany przez Sklep lub będący przedmiotem umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem zawartej na odległość za pomocą strony magnificentcoffee.pl w ramach Sklepu;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami;
 • Strona Produktowa – strona na magnificentcoffee.pl, na której przedstawione są informacje na temat Produktu dostępnego w Sklepie

§ 2

WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)
 2. Klient składający zamówienie w Sklepie kompletuje zamówienie, wybierając produkt, którym jest zainteresowany, lub także usługę pakowania na prezent, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam i płacę” albo o równoważnym sensie).
 3. W Koszyku, Klient ma możliwość:
 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposobu dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska);
 • wyboru sposobu płatności (przelew online, płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard MasterCard Electronic, Maestro,);
 • dodania kodu rabatowego.
 1. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
 2. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w terminie maksymalnie 4 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
 3. Wysyłka zakupionego towaru za pomocą kart płatniczych realizowana jest w terminie maksymalnie 4 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Zakupiony towar wysyłany jest w kopertach, opakowaniach, kartonach oraz jest nadawany przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.
 5. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejnym dniu roboczym.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń bądź czasowego zawieszenia działalności w korzystaniu ze Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayPal) brak zapłaty w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.
 8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:
 • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 • realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
 • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 1. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 2 (dwóch) dni, licząc od daty zawarcia umowy.
 2. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 7 (dni) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w paragrafie 4 niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 4. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

§ 3

INFORMACJE O PRODUKTACH, CENACH I KOSZTACH WYSYŁKI

 1. Podane ceny produktów są cenami łącznymi brutto tj. zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 3. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 4. Strony Produktowe zawierają zdjęcia, opisy, treść i warunki gwarancji udzielanej na dany Produkt (w przypadku, gdy Produkt ten jest objęty gwarancją), funkcjonalności Produktów będących towarami z elementami cyfrowymi w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych, a w przypadku wybranych Produktów, także skład Produktu. Zdjęcia Produktów służą ich prezentacji. Zdjęcia niektórych Produktów mogą nieznacznie odbiegać od zewnętrznego wyglądu Produktu wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, innych parametrów technicznych komputera. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu. W przypadku, gdy Sklep umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii o Produktach, Sklep informuje o tym czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Sklep udostępnia Klientom także inne informacje, w szczególności dotyczące Produktów, w przypadku, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 5. Strony Produktowe w Sklepie oraz informacje o cenie i dostępności Produktu nie stanowią oferty Sklepu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 4

FORMY PŁATNOŚCI

    1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą:

 • przelewu bankowego na podane konto Sprzedawcy;
 • on -line za pomocą systemów płatności oraz PayPal;
 • kartą płatniczą (dostępne formy płatności dla kart płatniczych):
 • * Visa
 • * Visa Electron
 • * Mastercard
 • * MasterCard Electronic
 • * Maestro

*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

 1. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 2. Płatności za zamówienie należy dokonać w terminie 2 dni od dnia złożenia zamówienia.
 3. Nasz bank: mBank S.A.

  Nr konta bankowego: 69 1140 2004 0000 3002 8034 4641

§ 5

REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
 2. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail sklepu: contact@magnificentcoffee.pl
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep dla danego zamówienia, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep wstrzymuje się z ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, cokolwiek nastąpi wcześniej Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 6. W przypadku braku odbioru przesyłki zamówionego produktu przez Klienta Sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu należności pomniejszonej o koszty zwrotu przesyłki.
 7. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.
 9. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową (rękojmia). Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 pkt. 2 i § 5 pkt. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 10. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.
 11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przelewem na konto lub dokonuje zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 5 Regulaminu, nie przysługuje Klientowi nie będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem.
 13. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklep. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem, a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.
 15. Druk reklamacji oraz druk odstąpienia od umowy są możliwe do pobrania Tutaj

§ 6

ZWROTY NALEŻNOŚCI 

 1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 7 dni roboczych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:
 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.
 1. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

 

§ 7

REJESTRACJA NA STRONIE MAGNIFICENTCOFFEE.PL I KONTO SKLEPU

 

 1. Klient może zarejestrować się na stronie magnificentcoffe.pl w Sklepie wypełniając online formularz rejestracyjny, podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także potwierdzając zapoznanie się z treścią Regulaminu.
 2. Po zarejestrowaniu się Klienta w Sklepie Sklep na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła wiadomość zawierającą specjalny link aktywacyjny, przekierowujący do strony magnificentcoffee.pl. Skorzystanie z tego linku, zakończone przekierowaniem do strony internetowej Sklepu, oznacza potwierdzenie dokonania rejestracji i skutkuje aktywacją usługi Sklepu. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 3. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sklepem umowy o świadczenie usługi Sklepu, o której mowa w § 1 Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Po zarejestrowaniu się na stronie magnificentcoffee.pl każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie przez Klienta za pomocą ustawień w Panelu Klienta Sklepu.
 5. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła przypisanych do Konta Sklepu.
 6. Konto Klienta Sklepu jest indywidualnym cyfrowym kontem Klienta, tworzonym przez niego w wyniku rejestracji w Sklepie.
 7. Klient w każdej chwili może usunąć Konto Sklepu. W tym celu powinien zalogować się do Sklepu i w Panelu Klienta wybrać opcję “Usuń Konto”, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami wyświetlającymi się, odpowiednio, na ekranach Sklepu.
 8. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Sklepu nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 9. Usunięcie Konta Sklepu oznaczać będzie rozwiązanie umów ze Sklepem o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Usunięcie Konta Sklepu nie wpływa jednak na zawarte przez Klienta przed dniem złożenia oświadczenia w przedmiocie usunięcia Konta Sklepu Umowy sprzedaży ani prawo odstąpienia od nich.
 11. Konto Sklepu utworzone w wyniku rejestracji w Sklepie jest prowadzone dla Klienta przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo zablokowania Konta Sklepu Klienta, który korzysta strony magnificentcoffee.pl w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz postanowieniami Regulaminu, skutkującego zablokowaniem dostępu i niemożliwością korzystania z usługi Sklepu i związanych z tym benefitów.

§ 8

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU

 

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usług cyfrowych i treści cyfrowych z umową.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkty zgodnie z umową . Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności zakupionego produktu z umową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach tj. w ustawie o prawach konsumenta i Kodeksie cywilnym. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu, w tym jego § 5 i 12(z konsumentami), nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów i Przedsiębiorców-Konsumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sklep, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta.
 4. W przypadku Produktu objętego gwarancją, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

4.1. korzystając z uprawnień wynikających z gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt zgodnie z treścią gwarancji, reklamacje rozpatruje gwarant zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej lub innym oświadczeniu gwarancyjnym, a Sklep (o ile sam nie jest gwarantem) może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację;

4.2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi stosownie do postanowień § 5 Regulaminu.

 1. Klient ( niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem) nabywający produkt ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady produktu ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania produktu. W takim przypadku Sklep wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sklep może również zaproponować odstąpienie od umowy za zwrotem takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem ceny zapłaconej za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami i Przedsiębiorcami-Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Sklepu za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami z powodu wady produktu ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Sklepowi za nabycie danego produktu.

§ 9

PLIKI „COOKIES”

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, laptopie, smartfonie) niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać. Pliki te zawierają różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego, zazwyczaj jest to nazwa strony internetowej, ich personalizacja i informacje logowania. Sklep wykorzystuje pliki cookies do dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, a także tworzenia statystyk, które pomogą zrozumieć sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta i przez to ulepszanie struktury i zawartości Sklepu. Sklep dzieli przechowywane pliki cookies ze względu na czas, przez jaki są one umieszczone w urządzeniu końcowym Klienta i rozróżnia: Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies znajdujące się na jego komputerze. Sklep informuje, iż usunięcie, wyłączenie lub ograniczenie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu lub jego niektórych składników. Sklep rozróżnia pliki cookies także w następujący sposób:

Cookies tymczasowe (session cookies) – używane tylko podczas aktualnej sesji Klienta i usuwane po jej zamknięciu.

Cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu aktualnej sesji i są przechowywane na komputerze Klienta przez oznaczony czas lub bez okresu ważności w zależności od indywidualnych ustawień właściciela witryny.

Funkcjonalne – umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu, Służące bezpieczeństwu - umożliwiające bezpieczne korzystanie z funkcjonalności Sklepu,

Uwierzytelniające – umożliwiające utrzymanie tzw. sesji zalogowania Klienta,

Reklamowe – umożliwiające wyświetlanie spersonalizowanych reklam, Konfiguracyjne – umożliwiające na konfigurację ustawień funkcji i usług Sklepu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

§ 10

NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 11

OCENY I OPINIE KONSUMENCKIE

 1. Dodając za pośrednictwem Getreview (Refericon Sp. z o.o. ) oraz Shoper recenzję jakiegokolwiek produktu Magnificent Coffee, udzielasz firmie Magnificent Coffee Paweł Kołakowski niewyłącznej, nieodpłatnej i obowiązującej na całym świecie licencji na używanie swoich recenzji w celach marketingowych i/lub reklamowych, w tym, bez ograniczeń, w sklepie internetowym, newsletterach, katalogach, e-mailach oraz innych kanałach komunikacji z klientami i innych celach marketingowych.

  Ponadto udzielasz Magnificent Coffee prawa do oceny recenzji przed jej opublikowaniem.

 1. Magnificent Coffee opublikuje tylko te komentarze, które zawierają adekwatne informacje o produkcie i ułatwiają innym klientom dokonać trafnego wyboru oraz lepiej poznać produkt. Z tego powodu Magnificent Coffee nie będzie publikować komentarzy, które można uznać za niestosowne, zawierających niestosowne lub nieprzyzwoite zwroty lub informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika. Magnificent Coffee zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie jakiejkolwiek recenzji, na przykład jeśli taka recenzja narusza powyższe zapisy, produkt został wyprzedany lub recenzja jest w inny sposób nieaktualna.
 2. Opinie, z których została wyliczona średnia, są wystawione przez zweryfikowanych klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie. Opinie na temat produktów mogą być publikowane wyłącznie przez Klientów po zalogowaniu do Konta Klienta
 3. Niniejszym zwalniasz Magnificent Coffee z jakiegokolwiek obowiązku zapłaty za jakiekolwiek wykorzystanie Twojego tekstu bądź jakichkolwiek praw autorskich związanych z jego użyciem w sposób opisany powyżej; niniejszym zabezpieczasz i zwalniasz Magnificent Coffee oraz wszystkie osoby działające w imieniu Magnificent Coffee od jakichkolwiek roszczeń, żądań i jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem tej recenzji w sposób opisany powyżej.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.), a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §5 niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
 8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Zapisz się na nasz newsletter

Sklep internetowy Shoper.pl